Strona główna » Regulamin

Regulamin
 

Regulamin

www.swiezykoszyk.pl

 

§ 1

Definicje

 
 1. Serwis – serwis internetowy w domenie www.swiezykoszyk.pl, do którego prawa przysługują Sprzedawcy;

 2. Sklep Internetowy – część Serwisu, umieszczona w domenie www.swiezykoszyk.pl, w której Sprzedawca oferuje Produkty;

 3. Sprzedawca/ Usługodawca – PAGANI INVEST SC. Bartosz Niklas Wojciech Gawron Dawid Paluszkiewicz, ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin, NIP  7773360388, REGON: 385930150.

 4. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu;

 5. Rejestracja – proces zakładania Kont Indywidualnego przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny;

 6. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron

 7. Strony – Sprzedawca i Kupujący;

 8. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą, której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

 9. Klient/ Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu, w tym również Kupujący;

 10. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym;

 12. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną- Umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu;

 13. Produkty – towary oferowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedawcę;

 14. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.swiezykoszyk.pl określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego a także reguluje kwestie związane z prowadzeniem sklepu internetowego.

 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu. 

 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

 4. Kupujący przed zawarciem Umowy Sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem.

 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 6. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 7. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: kontakt@swiezykoszyk.pl lub numerem telefonu: 731 40 40 09.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 
 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 

 1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu, 

 2. dostęp do poczty elektronicznej, 

 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, FireFox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript. 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

 2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, 

 4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

 5. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci.

 1. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone albo niedostępne.

 2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z przyczyn od niego niezależnych lub które są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.

 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie mogą należeć do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej. 

 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

§ 4

Usługi

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:

  1. dokonywania zakupów za pomocą Serwisu,

  2. założenia Konta pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,

  3. przeglądania treści udostępnionych w Serwisie,

  4. otrzymywania informacji handlowych na podany adres e-mail,

  5. korzystanie z formularza kontaktowego.

 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. 

 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

 4. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 5. Usługa dokonywania zakupu dostępna jest zarówno dla osób posiadających Konto jak i bez konieczności zakładania Konta. 

 6. W celu realizacji zakupów należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy. 

 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. 

 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia. 

 9. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie internetowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta. 

 10. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie usługi wysyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji. Klient ma możliwość rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie na przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych”, który znajduje się w każdej wiadomości mailowej wysyłanej w ramach tej usługi.

§ 5

Zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. W przypadku składania zamówienia poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży. 

 4. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Przez Umowę Sprzedaży Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Produktów objętych zamówieniem i wydać mu je, a Kupujący zobowiązuje się Produkty objęte zamówieniem odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.

 6. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru Produktu, jego rodzaju oraz ilości. Minimalna wartość zamówienia musi wynieść kwotę co najmniej 50,00 zł, aby możliwe było zawarcie Umowy Sprzedaży z dostawą Produktów.

 7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 8. Aby otrzymać zamówione Produkty następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia, zamówienie musi zostać złożone najpóźniej do godz. 18:00. W przypadku, gdy ilość otrzymanych przez Sprzedawcę na następny dzień roboczy zamówień uniemożliwi dostarczenie wszystkich złożonych zamówień w następnym dniu roboczym, Sprzedawca poinformuje Kupującego o innym dogodnym dla Kupującego terminie dostawy.

 9. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca dokonuje weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu, jak i danych Kupującego. W tym celu Sprzedawca może skontaktować się z Kupującym.

 10. W razie błędów w zamówieniu lub w danych Kupującego Sprzedawca podejmuje próbę skontaktowania się z Kupującym w celu ich poprawienia. W razie niemożliwości skontaktowania się z Kupującym lub niemożności poprawienia błędów Sprzedawca może anulować zamówienie, w miarę możliwości informując o tym Kupującego.

 11. Kupujący, którzy są w trakcie kwarantanny związanej z zagrożeniem zarażeniem koronawirusem lub z powodu innej choroby lub są zarażeni koronawirusem są kategorycznie zobowiązani poinformować o tym Sprzedawcę przy składaniu zamówienia wypełniając rubrykę Uwagi do zamówienia.

 12. Towar oferowany w Sklepie Internetowym dostarczany jest przez różnych Producentów co oznacza, że poszczególne Towary mogą się różnić smakiem, wyglądem, konsystencją czy też kolorem w przypadku składania zamówień w różnych odstępach czasu. 

 13. Sprzedawca podejmuje wszelkie możliwe działania w celu dokładnego odmierzenia wagi zamówionego produktu jednak z uwagi na to, że dokładnie odmierzenie niektórych produktów może być niemożliwe, rzeczywista waga towaru dostarczonego do Kupującego może różnić się od wagi towaru podanej na Stronie Internetowej o +/- 15/20%.

 14. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferta Sklepu Internetowego była aktualna. W razie przyjęcia przez Sprzedawcę złożonego przez Kupującego zamówienia na Produkt aktualnie niedostępny w Sklepie Internetowym, Kupujący zostanie o tym poinformowany w następujący sposób:

 1. w odniesieniu do Kupującego, który dokonał płatności przelewem internetowym lub kartą płatniczą w Internecie- w dniu dostawy, na adres poczty elektronicznej lub w inny możliwy sposób. Sprzedający może zaproponować Kupującemu wymianę niedostępnego towaru na kupon o określonej kwocie do wykorzystania w sklepie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie wówczas zamówienie zostanie dostarczone z pominięciem brakującego towaru a Sprzedający dokona zwrotu kwoty za Produkt niedostępny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, w terminie 7 dni od dnia dostawy niepełnego zamówienia. 

 2. w odniesieniu do Kupującego, który zdecydował się na płatność przy odbiorze zamówienia – w dniu dostawy na adres poczty elektronicznej lub w inny możliwy sposób. Sprzedający może zaproponować Kupującemu wymianę niedostępnego towaru na kupon o określonej kwocie do wykorzystania w sklepie. Jeżeli Kupujący nie wyrazi zgody na takie rozwiązanie wówczas zamówienie zostanie dostarczone z pominięciem brakującego towaru, przy czym wartość całości zamówienia zostanie obniżona o wartość kwoty Produktu aktualnie niedostępnego w Sklepie Internetowym.

§ 6

Płatności

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty. 

 2. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, nie mają one jednak zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.

 4. Klient może wybrać następujące metody płatności:

 1. kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia (przy odbiorze zamówienia – przy czym płatność ta jest niedostępna dla osób będących podczas kwarantanny związanej z ryzykiem zarażenia koronawirusem bądź są zarażeni koronawirusem);

 2. płatność przelewem internetowym za pośrednictwem PayU;

 3. płatność przelewem internetowym za pośrednictwem przelewy 24;

 4. płatność za pośrednictwem Tpay;

 5. płatność kartą w Internecie- akceptujemy karty Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic;

 
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności określonej w pkt. 5 ust. b, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku wyboru płatności przelewem internetowym realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Kupującego od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności przez Kupującego, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8 Regulaminu. W przypadku braku płatności przez Kupującego, który wybrał opcję płatności przelewem internetowym Sprzedawca nie rozpocznie realizacji zamówienia.

 3. Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony Produkt. Aby otrzymać fakturę VAT należy zgłosić takie żądanie Sprzedawcy oraz poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

§ 7

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Klientowi Produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

 2. Sprzedawca korzysta z załącznika o treści wzoru formularza odstąpienia od umowy, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem maila: kontakt@swiezykoszyk.pl albo w formie papierowej i wysłane na adres: PAGANI INVEST SC. Bartosz Niklas Wojciech Gawron Dawid Paluszkiewicz, ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin.

 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (np. owoce, warzywa);

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary w zamkniętych opakowaniach);

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu towarów, o których mowa w ust. 5 Sprzedawca poinformuje Konsumenta o odmowie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy z uwagi na wyłączenie tego uprawnienia.

 2. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 3. Sprzedawca może zaproponować Kupującemu zwrot pieniędzy w formie kuponu o określonej kwocie do wykorzystania w Sklepie Internetowym. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu pieniędzy w formie kuponu Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takiej samej formy płatności jakiej użył Kupujący. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zakupiony Produkt/Produkty należy zwrócić na adres wskazany w pkt. 3.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu/Produktów do Konsumenta, chyba że oświadczenie to dot. towarów co do których prawo odstąpienia od umowy zostało wyłączone.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta. 

 8. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego towaru w przypadku, gdy prawo odstąpienia od umowy w stosunku do tych towarów zostało wyłączone zgodnie z §7 ust. 3 albo kiedy towar posiada ślady użytkowania (np. otwarte opakowanie).

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Koszty dostawy zwracanego towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

§ 8

Reklamacje dotyczące Produktu

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.

 2. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie albo

  2. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 3. W przypadku wyboru przez Konsumenta odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny Sprzedawca może zaproponować Kupującemu zwrot pieniędzy w formie kuponu o określonej kwocie do wykorzystania w Sklepie Internetowym. W przypadku odmowy przyjęcia zwrotu pieniędzy w formie kuponu Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy przy użyciu takiej samej formy płatności jakiej użył Kupujący. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 

 4. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta. 

 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 7. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 8. Towar objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (np. paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup) i odesłać na adres: PAGANI INVEST SC. Bartosz Niklas Wojciech Gawron Dawid Paluszkiewicz, ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin.

 9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Towaru, wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się, że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione. 

 10. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Klient zostanie poinformowany na wskazany adres e-mail.

 11. Koszty dostawy wadliwego Towaru, w przypadku uznania reklamacji, ponosi Sprzedawca.

 12. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona. 

 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe bądź niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie Towarów przez Kupujących. 

 

§ 9

Dostawy

 1. Zamówiony przez Kupującego Produkt zostanie dostarczony na wskazany przy dokonywaniu zamówienia przez Kupującego adres. Sprzedawca umożliwia realizację zamówienia i dostawę Produktów na terenie wyznaczonym w zakładce dostawa.

 2. Koszt dostawy jest uzależniony od wartości zamówienia i wynosi:

  1. w przypadku zamówienia do 100 zł - wynosi 9,99zł;

  2. w przypadku zamówienia od 100 zł - jest gratis.

 1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionych Produktów i uregulowania za nie należności.

 2. W przypadku podania przez Kupującego nieprawidłowego adresu dostawy oraz odebrania przesyłki przez odbiorcę pod wskazanym adresem przesyłkę uważa się za doręczoną prawidłowo.

 3. W przypadku, gdy Kupujący dokona zamówienia po godz. 18:00, dostawa zostanie dokonana za dwa dni robocze (nie wliczając w to zamówienia dokonanego w piątek po godz. 18:00 – w takiej sytuacji dostawa zostanie zrealizowana w najbliższy poniedziałek, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej).

 4. Sprzedawca nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

 5. Sprzedawca realizuje dostawę zamówień w godzinach od 9:00 do 21:00. Kupujący nie ma możliwości wyboru konkretnej godziny dostawy. 

 6. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią dostawę we wskazanym terminie Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia nowego terminu umowy lub zwrotu pieniędzy.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu Internetowego. W tych dniach nie będzie można dokonać zamówienia, a dostawy nie będą doręczane. Sprzedawca powiadomi o tych dniach na swojej stronie internetowej. 

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Kupującego.

§ 10

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Przy zawieraniu Umowy Sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru Klient przekazuje Sprzedawcy dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży (w tym wykonania Umowy Sprzedaży, dostawy Produktu, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu Produktu sprzedanego Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży, płatności za Produkt sprzedany Klientowi przez Sprzedawcę zgodnie z Umową Sprzedaży).

 3. Szczegółowe informacje na temat (między innymi) administratora danych osobowych Klientów, celu i podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów, przekazywania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim, informacji o potrzebie podania danych osobowych przez Klientów, okresu przechowywania danych osobowych Klientów, prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, przekazywanie danych osobowych Klientów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności.

§ 11

Odpowiedzialność Usługodawcy

 
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

 1. nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;

 2. awarii sprzętu Użytkownika;

 3. przerw w działaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą;

 4. działań lub zaniechań Użytkowników;

 5. nieuprawnionego dostęp do Konta Indywidualnego Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które powstało bez winy Usługodawcy. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.

 2. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.

 3. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w ty zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail kontakt@swiezykoszyk.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

 

 § 12

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.05.2020

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje klientów poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej informacji o zmianie Regulaminu.  Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. 

 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania w Serwisie. 

 5. Do zamówień złożonych i niezrealizowanych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedawcę o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.

 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce „Regulamin”. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie realizacji zamówienia oraz podczas korzystania z uprawnień przewidzianych przez obowiązujące przepisy Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia

 7. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.

 8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.

 9. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa. 

 10. Umowy zawierane są w języku polskim.

 11. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji: 

  1. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

  2. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; 

  3. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. 

 2. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kontakt@swiezykoszyk.pl

 

 

 


Przejdź do strony głównej