Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności
 

Polityka prywatności

www.swiezykoszyk.pl

 

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu www.swiezykoszyk.pl

Naszym podstawowym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Każdy kto korzysta z Serwisu pozostaje anonimowy aż do czasu, w którym ujawni swoją tożsamość. Administrator danych przetwarza dane osobowe między innymi na podstawie zgody, gdzie jako zgodę należy rozumieć zaznaczenie odpowiedniego okienka lub każde inne zachowanie, które jasno wskazuję na akceptację zaproponowanego przetwarzania.  

Serwis i usługi Administratora nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18. roku życia ani do nich skierowane.

Jeżeli nie akceptujesz treści niniejszej Polityki niezwłocznie zaprzestań korzystania z Serwisu.

 1. Definicje 

 
 1. Serwis- strona internetowa www.swiezykoszyk.pl;

 2. Administrator- Współadministratorzy Danych Osobowych tj.  wspólnicy PAGANI INVEST SC. Bartosz Niklas Wojciech Gawron Dawid Paluszkiewicz, ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin, e-mail: kontakt@swiezykoszyk.pl, numer telefonu: 537 914 390

 3. RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 4. Dane osobowe (lub „dane”) – rozumie się przez to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

 5. Prezesie Urzędu Ochrony Danych Osobowych  („PUODO”) – rozumie się przez to organ ochrony danych osobowych;

 6. Osobie fizycznej możliwej do zidentyfikowania – jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne; informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

 7. Przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te operacje, które wykonuje się w systemach informatycznych;

 

 1. Administrator

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy PAGANI INVEST SC. Bartosz Niklas Wojciech Gawron Dawid Paluszkiewicz, ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin, e-mail: kontakt@swiezykoszyk.pl, numer telefonu: 537 914 390.

 1. Cel i podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także okres ich przechowywania

Podane przez Państwa dane przetwarzamy w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z działalnością Administratora i w zakresie niezbędnym do:

 1. zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane te będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia a następnie przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy.

 2. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu rejestracji jako użytkownika, zapewniania funkcjonalności strony internetowej, utrzymywania kontaktu i utrzymywania   stronie internetowej www.swiezykoszyk.pl, wysyłania wszystkich informacji i powiadomień związanych z założonym kontem na stronie internetowej www.swiezykoszyk.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu trwałej likwidacji konta Użytkownika. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. 

 3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie ochrony jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Po rozpatrzeniu zapytania lub reklamacji przechowujemy dane przez okres nieprzekraczający dwóch lat, chyba że charakter zapytania wymaga dłuższego okresu przechowywania danych. Podanie danych wynika z obowiązujących przepisów i jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

 4. w celu umożliwienia Administratorowi oferowania usług bezpośrednio na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności poprzez wysyłanie powiadomień e-mail o ofertach lub treści zawierających w niektórych przypadkach informacje handlowe oraz prowadzenie innych rodzajów działań związanych z marketingiem bezpośrednim produktów lub usługi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); pod warunkiem, że wyraziłaś/eś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pocztą elektroniczną lub innymi środkami komunikacji elektronicznej. Dane te będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne.

 5. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. wystawianie faktur. Dane te będą przetwarzane przez okres  6 lat (dokumentacja księgowa). Podanie danych wynika z obowiązujących przepisów

 6. realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję. Dane osobowe, które uzyskiwane są poprzez wypełnienie formularza kontaktowego przetwarzane będą do momentu zawarcia umowy. W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy z Administratorem zostaną niezwłocznie usunięte. Podanie danych jest niezbędne do udzielenie odpowiedzi.

 1. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania wymienionych w pkt III, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania. Zasadniczo dane są przetwarzane przez czas trwania usługi lub zamówienia lub w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (w przypadku gdy podstawa prawna przetwarzanie danych oznacza zgodę).

Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ustalenia i dochodzenia wszelkich roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie tylko i wyłącznie w zakresie wymaganym przez prawo.

 1. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: 

 • kancelarie prawne o ile Administrator będzie musiał dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego,

 • dostawcy usług technicznych, w celu zarządzania bazą danych klientów (FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie)  

 • firmy świadczące usługi hostingowo- serwerowe zapewniające m.in. utrzymanie poczty elektronicznej i strony internetowej,

 • firmy zapewniające oprogramowanie np. fakturowe (Fakturownia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie),

 • agencje reklamowe, którym może zostać powierzone wysyłanie informacji handlowych,

 • podmioty obsługujące płatności internetowe w zależności od wyboru metody płatności (PayU S.A., PayPro S.A, Krajowy Integrator Płatności S.A.)

 • Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron (jedynie dane statystyczne),

 • Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, Pixel wspierający mierzenie skuteczności i optymalizację reklam (dane statystyczne).

 

Wszystkie zewnętrzne podmioty mogą korzystać z Państwa danych wyłącznie w celu realizacji danej usługi. Wszystkie osoby mające dostęp do Państwa danych muszą przetwarzać je z ostrożnością i przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim w celach komercyjnych oraz nie sprzedajemy Państwa danych innym firmom. 

Serwis może przekazać dane osobowe uprawnionym władzom, organom podatkowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 
 1. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do otrzymania informacji czy i jakie informacje na jego temat przetwarza Administrator a także do uzyskania bezpłatnej kopii danych,

 • sprostowania danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do żądania sprostowania swoich danych lub ich uzupełnienia, 

 • ograniczenia przetwarzania- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych w przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia ma prawo cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych dla określonych zgodą celów. Zgoda nie działa wstecz co oznacza, że przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostaje legalne. 

 • wniesienia sprzeciwu- każda osoba, korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła złożyć sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, 

 • przenoszenia danych- każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie mogła żądać przeniesienia jego danych w formacie pdf do wskazanego Administratora.

 1. Poza uprawnieniami wskazanymi powyżej, każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodę składa się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pomocą formularza na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/153.

 2. Z uprawnień określonych w pkt. 1 można skorzystać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w zakładce „Kontakt”. Administrator zrealizuje uprawnienia poprzez kontakt na adres mailowy maksymalnie w terminie 30 dni od otrzymania żądania. Jeżeli z uwagi na szczególny charakter bądź zawiłość sprawy nie będzie to możliwe w terminie 30-dniowym, wówczas Administrator zrealizuje je w ciągu kolejnego miesiąca a o przedłużeniu terminu poinformuje niezwłocznie uprawnionego. 

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo żądania podania określonych, znanych nam informacji. Przez zastosowanie takiego procesu możemy zweryfikować, czy faktycznie chodzi o osobę, której dane dotyczą. 

 4. Użytkownik może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest informacja handlowa lub zrezygnować z usługi, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie informacji handlowej, klikając przycisk „Rezygnuję z otrzymywania informacji handlowych”, znajdujący się w każdej informacji handlowej. Od tego momentu Administrator ma obowiązek zaprzestania wysyłania informacji handlowej na podany adres e-mail i zaprzestania przetwarzania danych dla celów marketingowych. 

 5. Administrator ma prawo odmówić realizacji wskazanych powyżej uprawnień jedynie w przypadku kiedy będzie to zgodne z prawem i ze względu na podstawy nadrzędne wobec interesów uprawnionego. Administrator każdorazowo poinformuje uprawnionego o przyczynach odmowy realizacji żądania. 

 1. Profilowanie

Twoje dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 1.  Pliki cookies

 1. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

 2. Administrator może stosować następujące rodzaje plików cookies:

 
 • cookies sesyjne- są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia.

 • cookies trwałe-  są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

 • funkcjonalne pliki cookies- pliki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej,  zabezpieczenia funkcjonowania strony,

 • własne pliki cookies- zamieszczane przez Serwis oraz cookies umieszczane przez podmioty trzecie, zatwierdzone przez Administratora

 • cookies marketingowe- w celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook Inc, tj. Facebook Piksel ora firmy Google LLC,

 • cookies analityczne- korzystamy z usług firmy Google LLC, tj. z Google Analitics

 
 1. W celach marketingowych korzystamy z usług firmy Facebook, tj. Facebook Piksel. Usługa polega na kierowaniu reklamy do użytkowników, którzy już byli na naszej stronie internetowej, a także na analizowaniu grupy docelowej naszych usług umożliwiając kierowanie naszych reklam do naszych potencjalnych klientów. Dokładne informacje o sposobie działania Facebook Piksel można znaleźć na poniższej stronie: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

 2. Korzystamy również z usług firmy Google, tj. Google Analytics. Usługa polega na zbieraniu informacji na temat odwiedzin stron, takie jak wyświetlone podstrony , czas spędzony na stronie oraz przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Dokładne informacje o sposobie działania Google Analytics można znaleźć na poniższej stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Korzystając z poniższego linku:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość wyłączenia aktywności mierzonej przez Google Analytics .

 1. Powyższe firmy gwarantują przestrzeganie analogicznych do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE standardów dotyczących ochrony danych osobowych. Korzystanie przez Serwis z ich technologii przy przetwarzaniu danych osobowych pozostaje zgodne z prawem.

 2. W plikach cookies nie są przechowywane żadne informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

 4. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

 5. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.

 6. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że Użytkownik nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

 7. Poniżej przedstawiamy informacje jak wyłączyć oraz włączyć pliki cookies w najczęściej używanych przeglądarkach internetowych:


Nazwa przeglądarki

Link:

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera

http://www.opera.com/blogs/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/

Safari (iOS)

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Safari (macOS)

https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_NL&viewlocale=pl_PL

 
 1. Wtyczki mediów społecznościowych

 
 1. Informujemy, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, za które właściciel Serwisu nie odpowiada. Nie mamy wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z usług oferowanych przez inne strony internetowe, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administracją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.

 
 1. Zasady ochrony prywatności w serwisach podmiotów trzecich:

FACEBOOK


 

Serwis www.swiezykoszyk.pl umieszcza na stronach swojego Serwisu wtyczki powiązane z serwisem Facebook., w tym wtyczkę „Lubię to”.  W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest przycisk odwołujący się do serwisu Facebook. Używając tych wtyczek Użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązuje polityka prywatności firmy Facebook. Z polityką tą można zapoznać się pod linkiem:

https://www.facebook.com/
policies/cookies/

 
 1. Kontakt i Postanowienia końcowe

Wszelkie dodatkowe informacje i wyjaśnienia związane z ochroną danych osobowych otrzymasz po skontaktowaniu się z Nami pod adresem podanym na początku tego dokumentu w części „Administrator” (PAGANI INVEST SC. Bartosz Niklas Wojciech Gawron Dawid Paluszkiewicz, ul. Grzybowa 4, 62-006 Bogucin, e-mail: kontakt@swiezykoszyk.pl, numer telefonu: 537 914 390)

Administrator może okresowo aktualizować Politykę, publikując nowe wersje w Serwisie. O zmianach niniejszej Polityki prywatności Administrator powiadamia mailowo na 14 dni przed wprowadzeniem zmian. 

 


Przejdź do strony głównej